بهداشت حرفه ای و ایمنی صنعتی اصفهان
BARAN

محاسبه شاخص WBGT

کارشناس بهداشت حرفه ای باید جهت ارزیابی استرس گرمایی وارد بر کارکنان محیط گرم،شاخص WBGT را محاسبه نماید.

خصوصیات اندازه گیری :

در محیط کار مقدار WBGT در ارتفاع های مختلف ممکن است متفاوت باشد به این معنی که قسمت های مختلف بدن (سر،شکم ،پا) در معرض فشار گرمایی متفاوتی قرار داشته باشند.در این حالت محیط را ناهمگن می گویند.در کارخانه جاتی که بیشتر منطقه گرم کاری مربوط به کوره ها می باشد  با در نظر گرفتن محیط ناهمگن به منظور تعیین میانگین شاخص WBGT این شاخص را در سه موقعیت ارتفاع سر ،شکم، و مچ پا بدست آوردیم .بسته به موقعیت کارگر زمانی که فرد نشسته و هنگامی که فرد در وضعیت ایستاده بود طبق جدول زیر اندازه گیری ها بر حسب متراز کف زمین گرفته شدند.

ناحیه

وضعیت

نشسته

ایستاده

سر

1/1

7/1

شکم

6/0

1/1

مچ پا

1/0

1/0

 

 

مقدار میانگین شاخص WBGT را از رابطه زیر بدست آوردیم :

 

شاخص WBGT به دو عامل دمای تر طبیعی و دمای گوی سان و نیز در بعضی شرایط در محیط های روباز به دمای هوا نیز بستگی دارد.

به علت استفاده از دستگاه اندازه گیری قرائت مستقیم این شاخص از گرفتن اندازه های دماهای بالا صرف نظر گردیده شد.

برآورد میزان متابولیسم :

ایستگاه

فعالیت

متابولیسم پایه

وضعیت بدن

نوع کار

سرعت کار

میزان متابولیسم

کوره لعاب1

ایستاده

44

25

165

2

236

کوره لعاب1

نشسته

44

10

165

0

219

کوره لعاب 2

ایستاده

44

25

165

2

234

کوره لعاب2

نشسته

44

10

165

0

219

کوره پخت رنگ مایع

ایستاده

44

25

165

2

236

کوره پخت رنگ پودری

ایستاده

44

25

165

2

236

 

با توجه به نتایج بدست آمده از میزان متابولیسم  وبه علت این که کارگران کار مداوم انجام میدهند مقایسه WBGT  بر اساس کار متوسط صورت خواهد گرفت.

جدول مقادیر مجاز WBGT بر اساس توصیه های ACGIH

برنامه كار ‌ـ استراحت

ميزان كار

سبك

متوسط

سنگين

                كار مداوم

30

7/26

25

75% كار 25% استراحت

6/30

28

9/25

50% كار 50% استراحت

4/31

4/29

9/27

25% كار 75% استراحت

2/32

1/31

30

 

شرح ایستگاه

وضعیت

سر

شکم

قوزک پا

WBGT

مقادیرمجاز برای کار مداوم

ارزشیابی

اندازه گیری

کوره لعاب1

ایستاده

9/26

8/25

3/21

95/24

27c

متوسط

کمتر از حد مجاز

نزدیک کوره

کوره لعاب1

نشسته

7/19

5/18

1/17

45/18

27c

متوسط

کمتر از حد مجاز

6 متری کوره

کوره لعاب 2

ایستاده

9/17

5/17

6/16

37/17

27c

متوسط

کمتر از حد مجاز

خروجی کوره

کوره لعاب2

نشسته

9/19

4/18

7/16

35/18

27c

متوسط

کمتر از حد مجاز

12 متری کوره

کوره پخت رنگ مایع

ایستاده

3/22

6/19

8/18

07/20

27c

متوسط

کمتر از حد مجاز

2متری کوره

کوره پخت رنگ پودری

ایستاده

9/19

8/19

5/17

25/19

27c

متوسط

کمتر از حد مجاز

خروجی کوره

 

مقایسه

با توجه به نتایج ارزشیابی و مقادیر کمتر از حد مجاز شاخص WBGT برای کارگران بخش کوره کارگران در این محیط با توجه به اندازه گیری های انجام شده در این فصل (اردیبهشت) کارکردن در این شرایط بلامانع است.

محاسبه WGT         WBGT=1/3053 WGT -3/5096

WGT

WBGT

21.8

95/24

16.82

45/18

15.99

37/17

16.74

35/18

18.06

07/20

17.43

25/19

 

ارزیابی احتمال خطر:

جهت ارزیابی اولیه احتمال خطر تنش گرمایی از نمودار زیر برای کارگران مواجهه با گرما استفاده شد.در صورتی که کل امتیاز محاسبه شده در این ارزیابی کمتر از 25 باشد ،احتمال خطر تنش گرمایی کم خواهد بود ،اگر مجموع کل بین 25 و 55 باشد و اقدام کنترلی مد نظر قرار نگیرد ،توان بالقوه ایجاد بیماری در کارکنان وجود دارد.اگر مجموع کل بیش از 55 باشد ،احتمال وقوع بیماری بسیار زیاد است وباید اقدام کنترلی بلافاصله انجام پذیرد.

 

نمره ارزیابی A

نوع خطر

1

2

3

سطوح داغ

تماس با سطوح دغ بی تاثیر است

تماس با سطوح داغ باعث احساس گرما می شود

 

تماس با سطوح داغ باعث سوختگی می شود

مدت زمان تماس

کمتر از 30 دقیقه

بین 30 دقیقه تا 2 ساعت

 

بیش از 2 ساعت

کاردر فضای بسته

خیر

 

بله

پیچدگی کار

ساده

متوسط

پیچیده

بالا رفتن،پایین آمدن

خیر

تاحدی

زیاد

فاصله از محل استراحت خنک

کمتر از 50 متر

بین 50 تا 100 متر

بیش از 100 متر

فاصله از آب خوری

کمتر از 30 متر

بین 30 تا 50 متر

بیش از 50 متر

پوشش(قابل نفوذ)

تک لایه(سبک)

تک لایه (متوسط)

چند لایه

دستگاه های حفاظت تنفس

خیر

نیمه صورت

تمام صورت

تطابق

تطابق یافته

 

تطابق نیافته

جمع A

 

 

 

 

 

 

 


 

نمره ارزیابی B

 

2

4

6

میزان متابولیسم

سبک

متوسط

سنگین

 

جمع B .........

 

 

نمره ارزیابی C

 

1

2

3

4

دمای تر گوی سان

کمتر از 24 درجه سلسیوس

مساوی یا بیشتر از 24 درجه و کمتر یا مساوی 27 درجه

بیش از 27 وکمتر مساوی 30 درجه سلسیوس

بیشتر از 30 درجه سلسیوس

 

 

 

جمع کل =  (A+B)×C

دمای تر گوی سان در تمام ارزیابی ها بین 24 تا 27 می باشد که نمره آن در قسمت C  برابر 2 می باشد

 

ارزیابی موجود برای کل کارگران موجود در قسمت لعاب کوره به تعداد 11 نفر وکارگران نقاشی وکوره  به تعداد 11 نفرکه در معرض گرمای ناشی از کوره بوده اندانجام شد که نتایج آن به شرح زیر می باشد.

لعاب

نمره کل

نقاشی

نمره کل

1

34

1

30

2

36

2

32

3

44

3

38

4

48

4

40

5

52

5

42

6

36

6

44

7

40

7

38

8

26

8

52

9

28

9

28

10

46

10

34

11

26

11

30

 

میانگین اعداد بدست آمده = 37

با توجه به ارزیابی انجام شده عدد 37 بین دو عدد 25 و55 می باشد که در این صورت  اگراقدام کنترلی مد نظر قرار نگیرد ،توان بالقوه ایجاد بیماری در کارکنان وجود دارد.
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ توسط مهرداد جوان
.: Weblog Themes By PayamBlog :.